موستانگ

موستانگ اسبی تندرو و سرکش بود که هیچ اسبی به گرد پایش نمی رسید، اسب ها حسرت و آرزوی سرعت چهارنعل او را داشتند، موستانگ یال های بلندی داشت که گاهی جلوی چشم های او را می گرفت و نمی گذاشت موانع و چاله ها را خوب ببیند، و بارها به خاطر همین آسیب دیده بود؛ حتی تا مرز از دست دادن زندگی اش...

بعدها اسب های دیگر برای این که بتوانند مانند او باسرعت زیاد چهار نعل بروند، یال هایشان را بلند می کردند.


(حکایت ما و کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا)


پ.ن: موستانگ نام نژادی از اسب هایی است که در غرب آمریکای شمالی در دشت های وسیع در گله هایی بزرگ در حال گشت و گذار هستند و در دل طبیعت باد،یال های رنگینشان را نوازش می کند. برای اولین بار این نژاد از کشور اسپانیا وارد آمریکا شد و به سرعت با محیط طبیعی خو گرفت و به هم زیستی رسید . طوری که امروزه تصور می شود این نژاد از همان ابتدا بومی  خاک آمریکا بوده است .