ماهی شناسی سیاسی
خوب است وقتی دغدغه ی اصلاح جامعه را پیدا کردیم، دقیقا خود عیب ها را نقد کنیم، یعنی خطا بودن خطا را بنمایانیم و از هدف قرار دادن اشخاص، تا حد امکان پرهیز کنیم. در این صورت امکان یک تبادل نظر مفید و آرام را فراهم می آوریم و از حساسیت های نابجا می کاهیم. اگر در نقدها مدام شخص خاص یا اشخاص یک جریان، حزب یا هر چیز دیگر را هدف بگیریم ممکن است کم کم این شائبه ایجاد شود که هدف بازی سیاسی و قدرت طلبی است و نقد بهانه . در این صورت مخاطبین ما را در حال بازی خواهند دید و دیر یا زود، گارد خواهند گرفت. طبیعی است که به جای اندیشیدن سعی می کنند خوب بازی کنند و در بازی حقیقت کم رنگ می شود.
سعی کنیم ماهی شناسی را به دیگران بیاموزیم تا خودشان ماهی مناسب را انتخاب کنند. اگرنه امروز از یک ماهی فروش ماهی می خرند و فردا که به او بدبین شدند، از ماهی فروش مخالف او ! بیچاره مردمی که هر روز حواله به یک ماهی فروش می شوند و از خوب و بد خود ماهی خبر ندارند.