اگر یک سنگ را به سمت یک سر پرتاب کنیم می شکند!!!

مطلبی کاملا ساده!

اما می شود درباره جنس سنگ ها و سرها و نیز قواعد فیزیکی، بحث های علمی عمیق راه انداخت، و نتیجه گیری نیانداختن سنگ به سمت سر را به پایان این بحث ها واگذار کرد، زیرا ممکن است در فهم ما اشتباهی رخ داده باشد، ولی از آن جایی که سوال ها تمامی ندارند، هرگز به چنین سرانجامی نخواهیم رسید و همچنان سرها خواهد شکست!


این مطلب در هنگام خواندن کتاب کفایة الاصول مرحوم آخوند خراسانی به ذهنم رسید؛ مشکل اساسی حوزه امروز ما غیر هدفمند و غیر کاربردی بودن درس و بحث های علمیه، و به همین خاطره که هیچ وقت به تولید علوم انسانی اسلامی قوی نمی رسیم.